Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude od 2. května 2018 v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou, a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO (informační systém evidence přepravy nebezpečných odpadů).

Podmínkou pro využití systému SEPNO je dle § 4 odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb. předchozí registrace v systému ISPOP.

Oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen dne 2. května 2018. Ministerstvo životního prostředí umožní přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů povinným osobám již 1. února 2018. Od tohoto data do 1. května 2018 je možné se důkladně seznámit s fungováním systému a v testovacím režimu provést ohlášení či potvrzení přepravy.

Po přihlášení do aplikace SEPNO jsou dostupné následující funkce:

 1. Vyplnění ohlašovacího listu a ohlášení přepravy
 2. Zrušení ohlášené neuskutečněné přepravy
 3. Změna nepotvrzené přepravy
 4. Potvrzení přepravy
 5. Storno přepravy (funkčnost nad rámec legislativy!)

Veškeré důležité informace ke způsobu ohlašování přepravy nebezpečných odpadů platných od 1. května 2018 naleznete na webových stránkách www.sepno.cz a také v „Manuálu pro uživatele z firemního sektoru – Ohlašovatel SEPNO“, který je k dispozici ke stažení v záložce Manuály.


Možnosti ohlášení přepravy nebezpečných odpadů

Přeprava NO se ohlašuje vždy před zahájením fyzické přepravy!!!

 1. Ohlášení provede odesílatel (tj. odesílatel = ohlašovatel přepravy)

Odesílatel je povinen:

 • OHLÁSIT přepravu před zahájením na portálu SEPNO, v rozsahu Ohlašovacího listu (OL).
 • PŘILOŽIT k zásilce doklad v listinné podobě obsahující informace z OL, vytiskne v SEPNO ohlašovací list (jeden), fyzicky přiloží/předá řidiči.
 • Pokud není přeprava zahájena v ohlášeném termínu, musí zrušit ohlášení přepravy do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy.
 • Pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji (nejčastěji hmotnost odpadu), pak musí nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy, ale před potvrzením přijetí – OPRAVIT údaje o přepravě. Údaje může opravovat pouze ohlašovatel! Po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu!
 1. Odpad odveze mobilní zařízení

V případě, že Vám nebezpečný odpad odveze provozovatel mobilního zařízení ke sběru odpadů, pak je odesílatelem pouze provozovatel tohoto mobilního zařízení ke sběru odpadů. Původci odpadů tak odpadají veškeré povinnosti odesílatele.

 1. Ohlášení provede místo odesílatele příjemce

Povinnost ohlásit přepravu a přiložit OL může za odesílatele (tj. původce) splnit (po dohodě) příjemce. Ohlašovatelem přepravy bude tedy příjemce (odpadová společnost), odesílatelem ale zůstává původce (i když bez praktických povinností).

UPOZORNĚNÍ: RESPONO, a.s. nebude ohlašovat přepravu NO za odesílatele.

Co původce může v SEPNO vidět, pokud přepravu ohlásil (za původce) příjemce?

Jde tedy o případ, kdy vše v SEPNO udělá příjemce místo původce. Mohou nastat dvě možnosti:

 1. Když původce není zaregistrován v ISPOP:

Příjemce zadá přepravu, bude ohlašovatelem, potvrdí přepravu jako příjemce odpadu a původce neuvidí nic (důvodem je, že původce není zaregistrován v ISPOP a tím pádem tedy nemá ani přístup na portál ISPOP či SEPNO).

 1. Když je původce zaregistrován v ISPOP:

Příjemce zadá přepravu, bude ohlašovatelem, potvrdí přepravu jako příjemce odpadu a původce uvidí záznamy vztahující se k jeho subjektu.

Původce (musí být zaregistrovaný v ISPOP) toto vidí v záložce hlavního menu „Evidence přeprav“ (seznam jednotlivých přeprav) a také v záložce hlavního menu „Rychlý přehled“.

Manuál pro ohlašovatele ke stažení: Manuál pro ohlašovatele

Zdroj: www.envigroup.cz, www.sepno.cz