Představenstvo akciové společnosti RESPONO, a.s. svolává 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2018 v 9,00 hodin v Besedním domě ve Vyškově.

Materiály předkládané orgány společnosti k projednání valnou hromadou naleznete níže:

Pozvánka

Upozornění

Vzor plné moci

Volba k organizačnímu zabezpečení valné hromady

Návrh usnesení-změna stanov

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Zpráva nezávislého auditora

Návrh rodělení zisku za rok 2017

Návrhy cen za svoz odpadu pro rok 2018

Rozpočet 2018

Rekapitulace přijatých usnesení

Výroční zpráva 2017 RESPONO