Představenstvo akciové společnosti RESPONO, a.s. svolává 27. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 19. června 2020 v 9,00 hodin v Besedním domě, Jana Šoupala 137/7  ve Vyškově.

Materiály předkládané orgány společnosti k projednání valnou hromadou naleznete níže:

1. Pozvánka

2. Upozornění akcionářům-COVID-19

3. Plná moc

4. Volba ověřovatelů, zapisovatelů

5. Volební řád

6. Rozvaha

7. Výkaz zisku a ztráty

8. Zpráva auditora 2019

9. Návrh rozdělení zisku za r. 2019

10. Návrh kandidáta do představenstva

11. Ceny na rok 2020

12. Plán investic na rok 2020

13. Rozpočet RESPONO na rok 2020

14. Stručné shrnutí-prodej podílu REBIOS

15. Rekapitulace přijatých usnesení VH

Výroční zpráva RESPONO 2019