Komunální odpad je nejčastějším druhem odpadu. Jeho objem a složení závisí na tom, jak velkou máme spotřebu, jaké výrobky nakupujeme, do jakých obalů jsou baleny a také na naší ekonomické situaci.

Ze směsného komunálního odpadu lze tříděním oddělit odpady, které se dají znovu použít (recyklovat). Obce umožňují odkládat tyto materiály do zvláštních kontejnerů a nemusí tedy skončit v nádobách na směsný komunální odpad.

Co vše můžeme třídit


zbytky jídla

 


sklo


papír

 


textil


plasty

 


kovy a obalový materiál

Šetřete, prosím, životní prostředí i rozpočet Vaší obce a věnujte pozornost třídění odpadů.

Víte, kam s odpadem?

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, stanovuje obec tzv. obecně závaznou vyhláškou. Obec je povinna určit místa, kam mohou občané odkládat tříděný komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, kovové obaly a nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Proto doporučujeme všem občanům seznámit se s obecně závaznou vyhláškou o odpadech, kde se mohou dozvědět nejvíce informací, jak nakládat s odpadem, který vyprodukovali.

Kdy a kde se vyváží odpad

Obec o svozu odpadu uzavírá smlouvu se svozovou firmou a sjednává také interval vývozu jednotlivých typů nádob apod.

RESPONO, a.s. sváží směsné komunální, tříděné a biologicky rozložitelné odpady v obcích celoročně dle pravidelných svozových plánů vč. státních svátků. Výjimkou jsou pouze následující dny: 25. 12. – Boží hod vánoční, 1. 1. – Nový rok a Velikonoční pondělí (pohyblivé datum). V těchto dnech neprobíhá svoz odpadů. Bývá proveden následující den. Aktuální informace o změnách harmonogramu svozu odpadů se dozvíte na obecním úřadě nebo na úvodní stránce webu RESPONO.

 

Svoz komunálního odpadu

Logistiku sběru směsného komunálního odpadu provádíme tradičním způsobem v pozinkovaných a plastových nádobách 110 l, 120 l, 240 l a v 1 100 l plastových kontejnerech. V případě nedostatečnosti nádoby je možné si u naší firmy nebo na obecním úřadě zakoupit speciální PE pytel o objemu 70 litrů, v jehož ceně je zahrnuto odstranění odpadů, kterými bude pytel naplněn.

Svozová technika

Směsný komunální odpad svážíme vozy MAN s nádstavbou typu PRESS (lineární stlačování odpadu) s univerzálním vyklápěcím čelem k odstranění na skládku komunálního odpadu S-OO3 v Kozlanech u Vyškova. Část odpadu je energeticky využívána ve spalovně akciové společnosti SAKO v Brně. Posádky vozidel jsou vybaveny mobilními telefony a vozidla monitorovací jednotkou GPS.

Skládka v Kozlanech

Skládku komunálního odpadu skupiny S-003 (ostatní odpad) v Kozlanech u Vyškova RESPONO, a.s. provozovala od roku 1994 do 30.8.2021. Od 1.9.2021 skládku provozuje dceřinná společnost ResponoCom s.r.o. Skládka je komplexně zabezpečena a vybavena nepropustným dnem s izolací, systémem odvodu skládkových a povrchových vod, účinným odplyňovacím systémem, mycí rampou, díky níž odjíždějí auta ze skládky čistá, bez nánosu bláta a odpadu. Skládka plně odpovídá západoevropskému standardu. Samozřejmostí je pravidelně prováděná kontrola kvality podzemních vod v monitorovacích vrtech, deratizace a udržování čistoty celého areálu skládky.

Skládka v číslech

  • 1994 (rok zahájení provozu)
  • S-003 (pro skupinu “ostatní odpad”)
  • 25 000 t (roční množství ukládaného odpadu)
  • 1 200 320 t (projektovaná celková kapacita)
  • 12 ha (celková plocha skládky)
  • 30 let (plánovaná doba skládkování)
  • IV. etapa, 409 949 m3 (současný plán výstavby)

Odplynění skládky

V roce 2002 byl realizován projekt odplynění skládky. Jde o aktivní odplynění, což znamená, že plyn je z celého odplyňovacího systému, umístěného v tělese skládky, nasáván čerpací stanicí a spalován na plynovém hořáku. Od roku 2007 je plyn využíván na kogenerační jednotce za účelem výroby elektrické energie. Z hlediska životního prostředí znamená odplynění skládky významné snížení emisí metanu do ovzduší. Zařízení má průměrný roční elektrický výkon 81 kWh a maximální kapacita celého zařízení je 150 kWh.

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.