Víte, že třídění odpadů se stalo v České republice samozřejmostí již pro 72 % obyvatel?

Věděli jste, že každý z nás vyprodukuje za rok až 320 kg odpadu? Téměř třetina tohoto odpadu je využitelná! Tříděním odpadů zamezíme tomu, aby materiály, které jsou recyklovatelné, skončily na skládkách bez dalšího využití nebo ve spalovnách odpadů, kde se z nich vyrábí energie.

Třídění má smysl

Co si představit pod slovem recyklace? Je to způsob nakládání s odpadem, který směřuje k jeho dalšímu využití. Díky recyklaci dochází k úsporám obnovitelných i neobnovitelných zdrojů (např. recyklací vytříděného papíru ušetříme dřevo, které je potřebné k jeho výrobě, a energii a palivo pro těžbu dřeva). Za množství vytříděných odpadů totiž obce dostávají od autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s. finanční prostředky, které jsou používány k budování nových sběrných hnízd, úhradě nákladů za svoz tříděného odpadu apod.

Co vše můžeme třídit

Využitelné složky odpadu tj. papír, plast, sklo (bílé i barevné), nápojové kartony a kovové obaly můžete odkládat do barevných 1 100 l kontejnerů na sběrných hnízdech přímo v místě svého bydliště. Tyto složky odpadů je možné odevzdávat i na sběrných dvorech.


papír


textil


zbytky jídla


sklo


plasty


kovy a obalový materiál

Třídění odpadů v domácnostech

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Jak snížit množství vyprodukovaných odpadů? Předcházet jejich vzniku!

Několik tipů, jak v každodenním životě minimalizovat množství odpadů:

Mysli před tím, než nakoupíš!

Nakupuj strategicky
a jen to, co skutečně potřebuješ

Opakování je matka recyklace
Dávej přednost recyklovatelným výrobkům, tedy těm určeným ke zpětnému či opakovatelnému použití a recyklaci.

3 v 1 je lepší než 1 ve 3
Upřednostňuj koupi výrobků (zvláště potravin, nápojů) ve společném větším balení.

Tašku za korunu?
Obecně platí nebalit tam, kde to není nutné, a tam, kde to nutné je, použít opakovaně použitelné obaly (např. textilní nákupní tašky).

Kelímek od kávy ti k srdci nepřiroste, hrneček ano
Zvol dlouhotrvající kvalitu u všech výrobků, pokud to je možné. Tj. výrobky s dlouhou dobou životnosti.

Mysli před tím, než odhodíš!

Měnit šatník můžeš chytře
Staré oblečení lze předat místní charitě nebo second handu či odložit do speciálních kontejnerů (speciální kontejnery určené ke sběru starého oblečení).

Popelnice není laboratoř
Zbytky barev a jiné nebezpečné odpady předej do sběrných dvorů.

Slupka od banánu. Kam s ní?
Zbytky jídel rostlinného původu můžeš využít pro tvorbu domácího kompostu nebo je odložit do speciálních sběrných nádob určených přímo ke sběru bioodpadu, které jsou ve většině obcí svozové oblasti RESPONO.

Vytřiď každý kousek
Důsledně recykluj bílé a barevné sklo, starý papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly (např. konzervy od potravin) a hliníkové plechovky do příslušných kontejnerů či využij sběrných dvorů.

Třídit u kontejneru je pozdě
Odpady v domácnosti třiď hned, jak vzniknou, do zvláštních košů nebo tašek.

Třídíte správně?

V případě, že si nejste jistí, do které nádoby odpad vhodit, může Vám pomoci náš stručný rádce.

STÁHNOUT LETÁK V PDF

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.